Eğitim Birimleri


Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Araştırma Merkezi Müdürlükleri

ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN AMACI

Güvenliği ilgilendiren alanlarda Başkanın doğrudan talimatı veya müdürün teklifi, Başkanın onayı ile ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma, araştırma, proje, yayın ve etkinlikler yapmak, bu alana yönelik strateji ve politikalar geliştirmek ve bunları müdürün uygun görüşü ve Başkanın onayının ardından ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır.

GÜVENLİK YÖNETİMİ VE EĞİTİMİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Araştırma Merkezi Müdürü

Yrd.Doç.Dr Seda ÖZ YILDIZ

Hakkında

2007 yılında kurulan Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi, başta iç güvenlik ve polislik olmak üzere ülkemizde güvenlik konusunda verilmekte olan eğitim ile güvenlik alanında çağdaş yönetim modellerini araştırmak ve bu alanda literatüre bilimsel katkı sunmayı hedeflemektedir.

Misyon

Polislik mesleğinde lider yöneticilerin yetişmesi ve iç güvenlikte mesleki eğitimin modern bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için gerekli ulusal ve uluslar arası bilimsel ve akademik çalışmaların yapılmasına destek sağlamak

Vizyon

İç güvenliğin modern dünya koşullarına uygun ve etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli eğitim ve yönetim modellerinin geliştirilmesine bilimsel katkı sunmaktır.

Çalışma Alanları

 • Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve diğer meslek içi polis amiri yetiştirme eğitim programları için müfredat, ders malzemesi ve eğitim içeriklerinin oluşturulmasına bilimsel destek verilmesi,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim müfredatları ve içeriklerinin oluşturulmasına bilimsel katkı sunmak,
 • Uluslararası Polislik Eğitimlerinde çağdaş eğitim modelleri doğrultusunda eğitim müfredat ve içeriklerinin oluşturulmasına bilimsel katkı sunmak,
 • İç güvenlik yönetimi ve polis eğitimi alanında bilimsel sempozyum, konferans, çalıştay ve raporlar düzenlemek,
 • Polis Akademisi Başkanlığı’nca yayınlanan Güvenlik Çalışmaları Dergisi’ne katkı sağlamak,

Etkinlikler

 • Nefret Suçları ile Mücadelede Kolluk Güçlerinin Eğitimine ilişkin Müfredat Geliştirilmesi (2015- halen)
 • Polislikte İletişim becerilerinin geliştirilmesi eğitim müfredat ve içeriklerinin hazırlanarak Emniyet Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerine verilmesi
 • Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Polis Eğitici Eğitimi Yetiştirilmesi Projesi faaliyetleri (2015- halen)
 • Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Uluslararası Eğitimlerinin müfredat ve içeriklerinin hazırlanması ve tarafımızca bu eğitimlerin verilmesi ( Araştırma Merkezimiz tarafından 2015 yılı içerisinde Bangladeş, Moğolistan, Moldova Polis Teşkilatlarına verilmiştir)
 • Zirve Güvenliğine ilişkin Güvenlik Yönetim Projelerinin Hazırlanması Eğitimi

Yayınlar

 • Polisin “Kadın Meselesi”: Türkiye’de Polisin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Araştırma Raporu (2015)
 • Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi El Kitabı (2015)

İletişim

 • Telefon       : +90 312 462 90 78
 • Faks          : +90 312 462 90 95
 • E-posta      : seda.ozyildiz@egm.gov.tr
 • Adres         : Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe/Ankara 

SUÇ ARAŞTIRMALARI VE KRİMİNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Yrd.Doç.Dr Ayşe Çolpan KAVUNCU

HAKKINDA

2007 yılında kurulan Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi, güvenlik ve ceza adaleti sistemlerinde suç önleme, suçla mücadele ve değişen suç algılarını tespit etme amaçlı bilimsel veri toplayan ve analiz eden, politika yapıcılara ve uygulayıcılarına alternatif politika önerilerinde bulunan bir araştırma merkezidir. 

MİSYON

Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi, kriminolojinin ülkemizde müstakil bir bilim olarak yerleşmesi, ceza adaleti alanında yapılacak çalışmaların yaygınlaşması adına bilimsel birikime katkı yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki yaygın suç araştırma ve kriminoloji çalışmalarına, eleştirel bir bakışla yeni ve çağdaş perspektifler kazandırmayı hedeflemektedir. 

VİZYON

Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi, alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, yayınlar, raporlar yoluyla sık sık araştırmacıların ve politika yapıcıların başvurdukları bir merkez olmayı hedeflemektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi, temel olarak güvenlik ve ceza adalet sistemini ilgilendiren kriminoloji ve suç konularına odaklanmıştır. Bu doğrultuda, sadece klasik kurumsalcı bir yaklaşımla kriminoloji konusunu ele almaktan ziyade suçun politik-ekonomik analizini, sosyolojik boyutları ile inceleyerek bütünsel ve eleştirel bir bakışa sahiptir.

ETKINLIKLER

Bilimsel çalışmaların pratikle birleştirilmesi gerektiği anlayışıyla hareket eden ilgili Araştırma Merkezi, bu doğrultuda sadece akademik yayınlar değil, aynı zamanda politika yapıcılara uygulamaya yönelik tavsiye raporları düzenlemektedir. Ayrıca, farklı disiplinlerden ve farklı uygulama alanlarından konuyla ilgili olan bütün toplumsal aktörleri biraraya getiren uluslararası Suç Araştırması Sempozyumu, her yıl farklı ve öncelik arz eden temalar üzerinden düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

YAYINLAR

Bu doğrultuda, 2016 yılında, Kentsel güvenlik ve Çocuk suçluluğu adlı derleme kitap araştırma merkezimiz tarafından yayına hazırlanmış ve basımı yapılmıştır.

İLETIŞIM

 • Telefon: 0 312 462 9060
 • E-posta: aysecolpan.kavuncu@egm.gov.tr
 • Adres   : Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe/Ankara 

ULUSLARARASI TERÖRİZM VE GÜVENLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Yrd.Doç.Dr Ömer ASLAN

Hakkında:

Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi, UTGAM, 10 Ekim 2006’da Polis Akademisi Araştırma Merkezleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM)’nin yerini alarak 2015 yılı içerisinde, yeniden faaliyetlerine başlamış olup; Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.Her biri alanında uzman araştırmacılardan oluşan ve akademik kadrosuyla hizmet veren UTGAM, teoriyle pratiği bütünleştirerek özellikle politika yapıcılara, karar vericilere ve uygulamacılara terörizm ve terörizmle mücadele başta olmak üzere radikalizm, radikalizmle mücadele, göçmen kaçakçılığı, aşırıcılık ve aşırılıkla mücadele gibi kürsel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren alanlarda bilgi üretiminde bulunmaktadır.  Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası bilgi üreten araştırma merkezleri ve güvenlik aktörleriyle işbirliğini geliştiren UTGAM, bugüne kadar pek çok seminer, çalıştay, konferans ve sempozyum organize etmiştir. UTGAM ayrıca yayınları ve raporlarıyla da topluma ve güvenlik aktörlerinin bilgi birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Misyon:

UTGAM, ulusal ve uluslararası güvenlik açısından klasik/geleneksel ve yeni güvenlik tehditleriyle mücadele konusunda bilimsel araştırmalar ve analizler yaparak çözüm önerileri üretmeyi öncelikli hedefleri arasında görmektedir. Merkez olarak misyonumuz, ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve düşünce kuruluşları arasında bir sinerji oluşturarak güven toplumunun inşasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon:

UTGAM olarak vizyonumuz, ulusal, bölgesel ve uluslararası güvenlik alanında teori ile pratiği bir araya getirecek projeler üretmek, bilimsel yayınlarla “Türkiye modelini” oluşturarak, dünyada hızla değişen ve dönüşen güvenlik riskleri karşısında dinamik mücadele stratejileri geliştirmek ve bunları yaygınlaştırmaktır.

Çalışma Alanları:

 • Uluslararası ve Bölgesel Güvenlik
 • Güvenlik ve Jeopolitik
 • Göç ve Güvenlik
 • Uluslararası Terörizm
 • Yabancı Terörist Savaşçılar
 • Radikalizm
 • De-Radikalizm
 • Aşırıcılıkla Mücadele
 • Dini Motifli Terörizm
 • İdeoloji Temelli Terörizm
 • Etnisite Temelli Terörizm
 • Terörizmle Mücadele Stratejileri
 • Terör ve Medya

Etkinlikler:

 • VII. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu
 • VI. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu
 • Terörle Mücadele Küresel Forumu (TMKF)
 • Savaş Muhabirliği Sertifika Programı
 • Terörle Mücadele Küresel Forumu (TMKF)

ULAŞIM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç.Dr.Şenol YAPRAK

HAKKINDA

UGAM, 2010 yılında Polis Akademisi bünyesinde kurulmuş bir merkezdir. Merkez, Türkiye’de trafik ve ulaşım güvenliği konusunda bilimsel araştırmalar, yayınlar ve etkinlikler yoluyla farkındalığı artırmayı, konuyla ilgili bilimsel alana ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla ülkemizde ulaşım güvenliği ve trafik konuları ile ilgili alanlarda çalışmalara yürüten kurum ve kuruluşlarla işbirliği içersinde bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

MİSYON

Ekonomik ve toplumsal hayatın bütününü etkileyen ulaşım sektörüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak araştırmaları desteklemek ve yayınlar yapmak, sürdürülebilir bir ulaşım güvenliği ve yönetim sisteminin oluşması için katkı sunmaktır.

VİZYON

Hızlı ve güvenli bir ulaşım sistemi, ekonomideki ihtiyaçların zamanında  karşılanmasını da sağlayacaktır. Bunun yanında günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ulaşım hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli işlemesi de son derece önemlidir. Bu nedenle ulaşım güvenliği ve yönetimi çalışmaları gittikçe artan bir önem taşımaktadır. Merkezimiz  bu önemin farkında olarak çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir.

FAALİYETLER:

UGAM her yıl düzenlenen Karayolu ve Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nin sempozyum bölümünü organize etmekte ve konuyla ilgili sektör temsilcileri, bilim insanları ve diğer ilgililerin sunumlar yolu ile sempozyuma katkı sağlaması için çalışmalar yürütmektedir. Daha sonra bu sunumlar kitaplaştırılarak yayınlanmaktadır. Ayrıca UGAM Müdürü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre ihdas edilen Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nda yer almakta ve toplantılara katılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve YÖK arasında 04.03.2014 tarihinde imzalanan “Trafik Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” çerçevesinde farklı illerde düzenlenen ve bölge üniversiteleri ile İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantılar yapılmıştır. Merkezimiz de bu çalışmanın yürütücüleri arasında yer almaktadır ve her toplantıya UGAM temsilcileri de katılmıştır. Son toplantı 15 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da YÖK Başkanlığı’nda düzenlenmiştir. Daha sonraki süreçte bölge toplantılarında ortaya çıkan görüşlerin değerlendireceği bir çalıştayda sonuçlar rapor haline dönüştürülecektir.

POLİS TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç.Dr.Yücel YİĞİT

HAKKINDA

2014 yılından itibaren faaliyete geçen Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü kolluk tarihi kapsamında polis, istihbarat, güvenlik ve asayiş tarihleri gibi konularda bir dizi sempozyum, bilimsel yayın, proje, seminer, çalıştay ve kurs gibi bir takım etkinlikler düzenleyerek polis tarihi literatürüne ve kültürüne katkı sağlamak üzere kurulmuştur.

MİSYON

Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü kazanılan birikimleri yayın,seminer, çalıştay, konferans ve eğitim aracılığıyla hedef kitleye ulaştırılması hedeflenmektedir.

VİZYON

Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi, alanında gerçekleştirildiği bilimsel çalışmalar, yayınlar, raporlar yoluyla zengin bir arşive sahip olmak ve araştırmacıların sık sık başvurdukları ihtisas merkezi olmayı hedeflemektedir

ÇALIŞMA ALANLARI

Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi İstihbarat, güvenlik ve asayiş tarihleri gibi konularına odaklanmıştır.

Bilimsel Yayınlar:

 • Merkezin ilk yayını Halim Alyot’un 2008 tarihinde yayınlanan “Türkiye’de Zabıta” kitabı.

GÖÇ VE SINIR GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç.Dr.Coşkun TAŞTAN

HAKKINDA

2014 yılında kurulan Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi , toplumsal güvenlik ve daha özelde sınır güvenliği alanında kritik bir öneme sahip olan göç konusuyla ilgili her tür  bilimsel veri toplayan ve analiz eden, politika yapıcılara ve uygulayıcılarına alternatif politika önerilerinde bulunan bir araştırma merkezidir. 

MİSYON

Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi , ülkemizde farklı disiplinlerde sıkça ele alınan göç ve mültecilik konusunu güvenlikle ilişkili olarak ele alan bilimsel yazının gelişmesine katkı yapmayı amaçlamaktadır. Dahası, ülkemizin en öncelikli güvenlik meselelerinden biri olan göç ve mültecilik konularında ilgili devlet kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına  her tür tavsiye niteliğinde bilimsel raporlar hazırlamayı hedeflemektedir.

VİZYON

Stratejik olarak göç yolları üzerinde olan ülkemiz, sığınmacılar, göçmenler, mülteciler için hem bir transit ülke hem de hedef ülkedir. Ayrıca, kentleşme oranının hızlı bir şekilde artması, ülkemizde iç göçler konusunu da önemli hale getirmektedir. Bu anlamda, göç politikaları, ülkemizin güvenliği konusunda ciddi öneme sahiptir.Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi, bu doğrultuda, gelecekte, iç ve dış göç, göçmenlik, sınır güvenliği ve yönetimi, sığınmacılık, mültecilik gibi konularda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, yayınlar, raporlar yoluyla sık sık araştırmacıların ve politika yapıcıların başvurdukları bir merkez olmayı hedeflemektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi, temel olarak göç politikaları, sınır güvenliği ve yönetimi, sığınmacılık statüsü, mültecilik, göç ve kimlik gibi konulara odaklanmıştır. Gerek transit gerekse hedef ülke konumunda olan ülkemizin güvenlik meselesini en çok ilgilendiren konulardan biri olan "göç" konusu her yönüyle incelenmektedir.

ETKINLIKLER

Bilimsel çalışmaların pratikle birleştirilmesi gerektiği anlayışıyla hareket eden ilgili Araştırma Merkezi, bu doğrultuda sadece akademik yayınlar değil, aynı zamanda politika yapıcılara uygulamaya yönelik tavisye raporları düzenlemektedir. Ayrıca, Göç ve Sınır Güvenliği  Araştırma Merkezi, farklı disiplinlerden ve farklı uygulama alanlarından konuyla ilgili olan bütün toplumsal aktörleri biraraya getiren uluslararası  bir sempozyumu, her yıl farklı temalar üzerinden gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.