Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Üyesi (Profesör ve Yardımcı Doçent) ve Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi ve Uzman) Alımı

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25’inci maddesinin (b) fıkrası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23’üncü, 26’ncı ve 33’üncü maddeleri, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 27/04/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararında belirlenen “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” ile 11/07/2017 tarihli ve 2017/16 sayılı kararı çerçevesinde (1) Profesör, (3) Yardımcı Doçent, (5) Araştırma Görevlisi ve (2) Uzman unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır. 

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
    Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.
Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (05/08/2017 - 19/08/2017 tarihleri arasında) içerisinde mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gölbaşı/ANKARA (Eymir Mah. 49. Sokak PK: 06834 Gölbaşı / ANKARA) adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 19/08/2017 tarihi Cumartesi günü saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas olarak alınacaktır.
Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
2) Kendisi ve eşi hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması, 
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,
5) Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat eden adayların, son müracaat tarihi itibari ile (35) yaşından gün almamış olması gerekmektedir. 

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” çerçevesinde;

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.


 Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak; 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları ile ilgili olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

Alanı Unvan Kadro Sayısı Adaylarda Aranan Özel Şartlar
Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Siyasi Tarih alanında doçent olmak. Ortadoğu, kamu diplomasisi ve din-dış politika ilişkisi alanlarında çalışmaları olmak.
Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 1 Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak.  Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar alanında doktora yapmış olmak; Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Batı Medyasında Türkiye Algısı, İslamofobi konularında çalışmaları olmak.
Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 1 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında lisans mezunu olmak, Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans, Bölge Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak. Lübnan üzerine yayınları olmak.
İktisat Yardımcı Doçent 1 İşletme alanında lisans, İktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği ve Küresel Finansal Kriz konularında çalışmaları olmak.
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında lisans mezunu olmak, Uluslararası Güvenlik alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak, Bölge Çalışmaları alanında doktora yapıyor olmak. Özbekistan ve Kazakistan üzerine yayınları olmak.
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası İlişkiler alanında lisans, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları alnında yüksek lisans yapmış olmak, Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapıyor olmak. Suriye konusunda ve ABD-Afrika İlişkileri alanında yayınları olmak.
Maliye Araştırma Görevlisi 1 Maliye alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. Maliye alanında doktora yapıyor olmak. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi alanında yayını olmak.
Güvenlik Yönetimi Araştırma Görevlisi 1 Sivil Havacılık alanında lisans, İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
Spor ve Sağlık Bilimleri Uzman 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak. Spor ve Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Atletizm ve Oryantiring branşlarında antrenörlük lisanslarına sahip olmak. Oryantiring antrenörlüğü üzerine en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak.
İstihbarat Uzman 1 İktisat alanında lisans mezunu olmak, İstihbarat Araştırmaları alanında yüksek lisans yapıyor olmak; Oryantasyon eğitimi üzerine iş deneyimine sahip olmak.

İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir. 
1)    Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylardan;
a)    Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b)    Dört adet biyometrik fotoğraf,
c)    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
d)    Nüfus cüzdan fotokopisi,
e)    Özgeçmiş,
f)     Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli* birer örneği, 
g)    Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosya, 
ğ)    Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h)    Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4)

2)  Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan; 
a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) Dört adet biyometrik fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS/KPDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan aldığı puanı gösterir belge,  
f)  Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin tasdikli* birer örneği, 
g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4)

3)    Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan; 
a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) Dört adet biyometrik fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS/KPDS  sonucunu   (en az 50)   veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer  
    sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,  
f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan) , (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen Lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4)

4) Uzman kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) Dört adet biyometrik fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Özgeçmiş,
f) Lisans diplomasının tasdikli* örneği,
g) Müracaat ettikleri alanda aranan şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu

*    Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.
** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4) için tıklayınız.


DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra, yazılı sınava çağrılacakların isimleri ve sınava ilişkin hususlar (Sınavın yapılacağı yer, zamanı, sonucu vb.) Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır.  

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.