Bando ve Armoni Mızıkaları Şube Müdürü


Sibel KILIÇOĞLU (Vek.)
3. Sınıf Emniyet Müdürü


  • Devlet büyüklerini karşılama ve uğurlama ,
  • Emniyet Mensupları ve emeklileri ile devlet büyüklerinin cenaze törenleri,
  • Polis Akademisi Başkanlığının  izni ile resmi kurum ve kuruluşların düzenledikleri törenler,
  • Resmi bayramlarda yayınlanacak programlara göre verilecek konserlere katılmak ve Emniyet teşkilatı personelinin moral motivasyonunu en yüksek düzeyde tutmak, polis halkla ilişkilerini geliştirmek üzere mesleki ve özel günlerde teşkilatın sosyal faaliyetlerinde müziğin evrensel bir sanat dalı olması dolayısıyla birlik ve beraberliği müzik sanatı ile Görevleri ifa edilmektedir.

Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü
Madde 61- Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü;
a) İdari Büro Amirliği,
b) Flüt ve Kamışlı Enstrümanlar Büro Amirliği,
c) Vurmalı ve Bakır Enstrümanlar Büro Amirliği’nden oluşur.

İdari Büro Amirliği 
Madde 62- Şube Müdürlüklerine bağlı tüm İdari Büro Amirlikleri;
a) Şubeye gelen evrakı zimmetle teslim almak, Şube Müdürüne arz etmek, talimata göre ilgili büroya intikal ettirmek,
b) Şubeden giden evrakı imzaya sunmak, takip etmek, safhalarında Şube Müdürüne bilgi sunmak ve ilgili birime teslim etmek,
c) Genel Müdürlük ve diğer kurum ve kuruluşlardan Başkanlığa, Personel Şube Müdürlüğü aracılığıyla gelen yönetmelik, genelge, tamim, duyuru ve buna benzer personele tebliği gereken evrakın Şube içerisinde tebligat görevini yürütmek,
d) Şube personelinin izin, istirahat, nöbet durumunu takip etmek, personelinin özlük işlemlerini ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek,
e) Şube Müdürlüğünün aylık ve yıllık faaliyet raporları ile şube brifingini hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,
f) Mesai takip çizelgesinin takibini yapmak, 
g) Şubede bulunması gerekli defteri tutmak, evrakı dosyalamak ve muhafaza etmek,
h) Şubenin diğer birimlerle yazışmalarını sağlamak,
i) Şubenin demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
j) Demirbaş malzemelerinin kayıtlarını tutmak ve mutemetliğini yapmak,
k) Şube Müdürünün vereceği emirleri ilgili bürolara yazmak, duyurmak ve takibini yapmak,
l) Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
ile görevli ve sorumludur.

Flüt ve Kamışlı Enstrümanlar Büro Amirliği
Madde 63- Flüt ve Kamışlı Enstrümanlar Büro Amirliği;
a) Grup ve müzik öğretmenleri nezaretinde saz gruplarının eğitilmesini sağlamak ve aksaklıkları gidermek,
b) Haftalık ders programını hazırlamak ve programa göre uzun sesler, gamlar, metot, marş ve eser çalışmalarını düzenlemek, emrindeki personelini toplu müzik için hazır bulundurmak,
c) Müzik öğretmenleri arasında koordineyi sağlamak,
d) Devlet büyüklerini karşımla ve uğurlama törenlerinde görevlerini icra etmek,
e) Başkanlıkça uygun görüldüğü ve talep edildiği takdirde Emniyet Teşkilatı mensupları ve emeklileri ile Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfı mensupları ve emeklilerinin cenaze törenlerine katılmak,
f) Başkanlıkça uygun görülen resmi kurum ve kuruluşların düzenledikleri törenlere katılarak görevlerini icra etmek,
g) Başkanlıkça verilen talimat doğrultusunda Teşkilatı ve Akademiyi tanıtıcı konserler vermek,
h) Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
ile görevli ve sorumludur.

Vurmalı ve Bakır Enstrümanlar Büro Amirliği
Madde 64- Vurmalı ve Bakır Enstrümanlar Büro Amirliği;
Vurmalı ve Bakır Enstrümanlar Büro Amirliği; Bateri, Trampet, Kornet, Büğülü, Bas, Bariton, Trombon ve Korno enstrümanlarını icra eden gruplardan oluşur. Bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde adı geçen Flüt ve Kamışlı Enstrümanlar Büro Amirliği ile koordineli olarak aynı görevlerden sorumludur.

Telefon
0 312 462 86 83

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Bando ve Armoni Mızıkaları Şube Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA