Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi MüdürüGüvenlik Yönetimi Araştırma Merkezi 2007 yılında kurulmuştur. Merkez, bilimsel yayınlar, sempozyumlar ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek güvenlik yönetimi alanında literatüre katkı sağlamayı, güvenlik aktörleri arasında etkileşim sağlamayı ve çağdaş yönetim modellerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Merkezin temel faaliyet alanları; bilimsel araştırmalar ve yayınlardır.

Bilimsel Araştırmalar

1- Asayiş Hizmetlerinde Örgütsel Performans Yönetimi Projesi 

TÜBİTAK-KAMAG projesi (2007-2010) kapsamında; Türk Polis Teşkilatının temel fonksiyonu olan asayiş hizmetlerinin (Asayiş Şubesi, Polis Merkezleri, Çocuk Şubesi ve Önleyici Hizmetler Birimi) yerine getirilmesinde iş standartlarının belirlenerek birimlerin performansının ölçülmesine, değerlendirilmesine, kalite ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin kriterler saptanmış ve “Asayiş Hizmetleri Örgütsel Performans Yönetimi Rehberi” hazırlanmıştır. Bu rehber esas alınarak yazılan ve POLNET üzerinde çalışan bilgisayar programı yardımıyla asayiş hizmet birimlerinin performanslarının izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Proje’nin 12 ilde pilot çalışması yapılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığına teslim edilmiştir.

2- Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) Toplum Destekli Polislik (TDP) Müfredatı’nın Hazırlanması Projesi 

TÜBİTAK-SOBAG tarafından desteklenen projenin amacı; PMYO’larda TDP ders müfredatının hazırlanmasıdır. İzmir Rüştü Ünsal PMYO pilot okul olarak seçilmiştir. Konuyla ilgili literatür taraması ve 12 ilin TDP personeli ile mülakatlar yapılmıştır. Proje sonunda PMYO’larda okutulmak üzere kitap çalışması tamamlanacaktır. 

3- TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı Personelinin İstihdamı ve Çalışma Sistemleri Projesi 

Projenin amacı; TBMM Koruma Dairesi personelinin ihtiyaca uygun istihdam yapılabilmesi ve uygun çalışma sisteminin geliştirilmesidir. Bu amaçla üç ayrı birim için üç ayrı çalışma sistemi önerilmiş, hayata geçirilen iki çalışma sisteminde çalışanlara ön-test ve son-testler uygulanarak yeni sistemin personelin memnuniyetine etkisi araştırılmaktadır.

4- Toplumsal Olaylarda Güvenlik Yönetimi: İnegöl ve Dörtyol Olaylarından Alınacak Dersler Projesi 

Projenin amacı; İnegöl ve Dörtyol ilçelerinde meydana gelen toplumsal olayları yöneten mülki amirler ve polis amirlerinin, görev alan polis memurlarının ve olaylara katılan vatandaşların yaşadıklarından hareketle bu tür olaylarda polis yönetiminde dikkat edilmesi gereken konuları incelemektir. Bu çerçevede, Polis Akademisi Anıttepe Kampüsünde 23-24 Kasım 2010 tarihlerinde “Toplumsal Olaylarda Güvenlik Yönetimi-İnegöl ve Dörtyol Olaylarında Alınacak dersler Çalıştayı” düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştaya; Polis Akademisi Başkanı, Güvenlik Dairesi Başkanı, 4 İl Emniyet Müdürü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından uzmanlar, konuyla ilgili çalışma yapmış akademisyenler ve Güvenlik, Çevik Kuvvet ve İstihbarat şubelerinde çalışan müdürler katılmıştır. Çalıştay sonucunda, toplumsal olayların analizleri yapılarak güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara müdahale etme ve toplumsal olayların etkin yönetimi ile ilgili hususlarda önemli analiz ve öneriler ortaya konmuştur.

5- Emniyet Teşkilatında Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 

Uygulamadan kaldırılan “Sicil Değerlendirme” sisteminin yerine Emniyet Teşkilatının ihtiyaçları çerçevesinde yeni bir personel performans değerlendirme sistemi ve formunun geliştirilmesi amacını taşıyan proje çalışması Personel Dairesi Başkanlığı’yla koordineli bir şekilde devam etmektedir. Çalışma kapsamında literatür taraması, mülakatlar ve yurtiçi- yurtdışı gözlemler yürütülmektedir.

Bilimsel Yayınlar

Dergiler;

  • Polis Bilimleri Dergisi : Polis Akademisi bünyesinde 1998 yılından itibaren yılda dört sefer yayınlanan hakemli ve bilimsel bir yayındır. Dergi ile ilgili gerekli bilgilere ve dergi arşivine buradan ulaşabilirsiniz.

Kitaplar;

  • Suçla Mücadelede Çağdaş Yaklaşımlar
  • Güvenlik Hizmetlerinde Çağdaş YaklaşımlarSuç Önleme Merkezi, 2007 yılında kurulmuştur. Merkez, suç ve suçluluğun önlenmesi ve ceza adalet sistemi alanında bilimsel temelli veri toplanmayı ve analiz etmeyi, politika yapıcılara ve uygulayıcılara alternatif politika önerilerinde bulunmayı amaçlar. Bunlara ek olarak, kriminolojinin ülkemizde müstakil bir bilim olarak yerleşmesi, ceza adaleti alanında yapılacak çalışmaların yaygınlaşması adına bilimsel birikime katkı yapmayı amaçlar. Merkez, bahsedilen hedefler doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak, araştırma sonuçlarının politika yapıcılara, uygulayıcılara ve kamuoyuna bildirilmesi ve ülkemizin bilimsel birikimine katkı sağlanması amacı ile çalıştay, konferans, seminer ve toplantılar düzenler, rapor ve kitaplar yayınlar.  Ayrıca, kazanılan birikimin eğitim yolu ile devam ettirilmesi için lisans ve lisan üstü derslerin verilmesi, master ve doktora çalışmalarının desteklenmesi faaliyetlerini yürütür. 

Bilimsel Araştırmalar:

1- Malatya Suç Korkusu Araştırması 

Türkiye’de suç korkusu üzerine yapılmış ilk bilimsel çalışma olup merkezimiz tarafından 2008-2009 yılları arası Merkezimiz, Malatya Emniyet Müdürlüğü, Malatya Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiiçerisinde, öz kaynaklar kullanılmak sureti ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları raporlaştırılarak ilgili aktörlerle paylaşılmış ve başta Malatya ili olmak üzere çeşitli illerde düzenlenen konferanslarda sunulmuştur. 2-Malatya Orta Öğretim Kurumlarında Suç Korkusu Araştırması 

Türkiye’de orta öğretim kurumlarında suç korkusu üzerine yapılmış ilk bilimsel çalışma olup merkezimiz tarafından 2009 yılındaMerkezimiz, Malatya Emniyet Müdürlüğü, Malatya Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde, öz kaynaklar kullanılmak sureti ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları raporlaştırılarak ilgili aktörlerle paylaşılmış ve başta Malatya ili olmak üzere çeşitli illerde düzenlenen konferanslarda sunulmuştur. Ayarıca tüm analizlerin ve sonuçların yer alacağı kitap çalışması devam etmekte olup yakında yayın için sunulacaktır.

3- Türkiye Ulusal Suç Korkusu Araştırması 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 182.000 TL’lik bir bütçe ile desteklenen ve Suç Önleme Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje Eylül 2009 tarihinde başlamış ve Şubat 2011 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır. Proje ulusal düzeyde bir çalışma olup 3072 örneklem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere yaşam kalitesini temelden sarsacak güçte ve toplumsal bir problem olan suç korkusunun bireye, topluma, ekonomiye ve toplumsal düzene çok sayıda olumsuz etkileri vardır. Bu araştırma ile toplumumuzdaki suç korku seviyesi ve bunun nedenlerinin anlaşılması hedeflenmiştir. İnsanların ne oranda suç korkusu yaşadığı bu korku ve endişenin muhtemel sebepleri ve bunlara karşı alınabilecek tedbirlerin önerilmesi araştırmanın esas amacını oluşturmaktadır.

4- Türkiye’de Çocuk Ceza Adalet Sistemi İçin Araştırma Temelli Bir Politika Yaklaşımı Geliştirme Projesi (Developing a Research Based Policy Approach for the Juvenile Criminal Justice System) 

Çocuk polisliğinin ve içerisinde yer aldığı Çocuk Ceza Adalet Sisteminin daha iyi bir noktaya getirilmesine katkı yapmak üzere Polis Akademisi Suç Önleme Araştırma Merkezinin Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü için hazırladığı proje önerisi Hollanda Hükümeti sponsorluğunda yürütülen Avrupa Birliği-MATRA programı kapsamında destek bulmuştur. Haziran 2010 tarihinde başlayan proje Hollanda Polis Akademisi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar ile halen devam etmektedir. Söz konusu proje çerçevesinde özelde çocuk polisi, genelde de Çocuk Ceza Adalet Sisteminin işleyişine ve problemlerine ilişkin Türkiye’de bir alan araştırması gerçekleştirmiştir. Araştırma ekibi tarafından dört büyük ilde çocuk polisleri, çocuk savcıları, çocuk mahkemesi hakimleri, çocuk eğitim ve tutukevi uzmanları ve yöneticileri ile SHÇEK uzman ve yöneticilerini kapsayan geniş bir grup uygulayıcı ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş ve bu kurumların işleyişlerine dair sistematik gözlemlere yer verilmiştir. Araştırmanın Türkiye’de gerçekleşen alan araştırması bileşenine ek olarak, Hollandalı akademisyen ve polis paydaşları da Hollanda ve Belçika uygulamalarını incelemiş, elde ettikleri verileri Suç Önleme Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan karşılaştırma metriksi üzerinden araştırmaya veri temin etmişlerdir. Bu karşılaştırmalı araştırma ışığında her iki ülkenin birbirinden öğrenebileceği iyi uygulama örnekleri tespit edilmeye çalışılarak projenin her iki taraf için de faydalı sonuçlar ortaya koyması amaçlanmaktadır.

5- Polis Suçları Araştırma Projesi 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Yaklaşık 60.000 TL’lik bir bütçe ile desteklenen ve Suç Önleme Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje Ocak 2011 tarihinde başlamış ve halen devam etmektedir. Projenin 31.12.2012 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu projede Suç Önleme Araştırma Merkezi Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde teşkilatımızda görev yapmış ve halen görev başında olan personelin gerek disiplin gerekse adli suçları işleme nedenleri konusunda kriminolojik perspektiften bir araştırma ve değerlendirme çalışması yapmaktadır. Çalışma ile personeli suç işlemeye iten nedenler bilimsel metotlar kullanılarak açığa çıkarılacak ve bunların önlenmesi için alternatif politika önerilerinde bulunulacaktır.

6- Mardin Köylerini Kucaklıyor SODES Projesi’nin Değerlendirilmesi Araştırması 

01.05.2010 tarihinde Mardin Valiliği tarafından uygulanan ve SODES programı çerçevesinde desteklenen “Mardin Köylerini Kucaklıyor” çalışmasının sonuçlarının bilimsel analizi ve değerlendirmesi ve akabinde politika önerilerini barındıran rapor hazırlanması Suç Önleme Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Benzer projeler arasında ilk bilimsel değerlendirmenin ve raporlamanın yapılması açısından söz konusu çalışma önem arz etmektedir.

7- Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri Araştırma Projesi 

Suç Önleme Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve yaklaşık 350.000 TL’lik bir bütçe öngörülen proje teklifi miz değerlendirilmek üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) sunulmuştur. Değerlendirme son aşamasına gelmiş olup olumlu sonuç beklenilmektedir. Bu proje ile en geniş manada medyanın (İnternet, TV, vb.) bünyesinde kendine yer bulan ve şiddet içeren video oyunları gibi içeriğin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisinin boyutlarının görülmesi ve bu doğrultuda önleyici anlamda ne gibi politikaların geliştirilebileceği konularının açığa çıkarılması hedeflenmektedir.

Bilimsel Etkinlikler

1- Kayıp Çocuk Soruşturmaları Çalıştayı 

“Türkiye’de Çocuk Ceza Adalet Sistemi İçin Araştırma Temelli Bir Politika Yaklaşımı Geliştirme” projesi kapsamında Suç Önleme Araştırma Merkezi tarafından saha çalışması yapılmış ve bu çerçevede Türkiye’de kayıp çocuklar soruşturmasında mevcut durum, problemler ve yapılması gereken yenilikler konusunda analizler yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının ilgili aktörlerle ve kamuoyu ile paylaşımı ve fi kir alışverişinde bulunulmak üzere 25 Mayıs 2011 tarihinde Polis Akademisi Anıttepe Kampüsü’nde uluslar arası katılımında sağlandığı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bahse konu çalıştay ilgili kurumlar nezdinde ve ulusal medyada büyük yankı uyandırmıştır. Saha çalışmasının ve çalıştayın çıktısı olarak “Kayıp Çocuk Vakaları ve Soruşturması” konulu bir kitap çıkacaktır.

2- Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu 
Tema: Suça Sürüklenen Çocuklar
Tarih: 27-29 Nisan 2009
Yer: Swiss Otel.

3- Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu 
 Tema: Güvenli Okul – Güvenli Eğitim 
Tarih: 24-26 Nisan 2010
Yer: TBMM Konferans Salonu 

4- Malatya Ortaöğretim Suç Korkusu Araştırması Sunumları 
Malatya Valiliği organizesinde Malatya Anemon Otelde verilen konferans
Diyarbakır Valiliği organizesinde Diyarbakır Dedeman Otelde yapılan sunum

5- Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkisi

Diyarbakır Valiliği organizesinde düzenlenen Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Sempozyumu’nda yapılan sunum

Polis Teşkilatında Lider Yöneticilik
Polis Teşkilatında İnsan Kaynakları Yönetimi
Asayiş Hizmetlerinde Örgutsel Performans Yönetimi Rehberi

Raporlar;

  • TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı Personelinin İstihdamı ve Çalışma Sistemleri Raporu
Telefon
+90 312 462 90 74-75

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Polis Akademisi, Araştırma Merkezleri Başkanlığı, UTSAM Anıttepe, 06580 Çankaya-Ankara