Polis Akademisi PolikliniğiBaşkanlığımız  tarafından  25.04.2001 tarih ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğrenim Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan .Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Bakanlık Makamınca 09.08.2005 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdiği  buna göre;
Başhekim,
İdari Büro Amirliği,
Genel Klinik,
Diş Kliniği,
Revir ve Laboratuvar Hizmetleri Büro Amirliği.nden oluşur.
Polis Akademisi Polikliniği, bu Yönetmelik kapsamındaki personel, Gölbaşı kampüsünde bulunan diğer Daire Başkanlıklarında görevli personel, Emniyet Teşkilatından emekli olan personel ve bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınları ve öğrencilerin beden ve ruh sağlığına yönelik olarak kendisine bağlı bürolar ile aşağıdaki görevleri yerine getirmekle görevlidir.

1. Başhekim

 • İdari Büro Amirliğini sevk ve idare etmek,
 • Genel Kliniği sevk ve idare etmek,
 • Diş Kliniğini sevk ve idare etmek,
 • Revir ve Laboratuvar hizmetlerini sevk ve idare etmek,
 • Polikliniğin görevleri ile ilgili, bağlı olduğu Başkan Yardımcısına bilgi arz etmek ve talimat almak,
 • Başkanlık ve diğer birimlerce düzenlenen ilgili toplantılara Polis Akademisi Polikliniği adına katılmak,
 • Sağlık personelinin seminer, kongre gibi bilimsel toplantılara katılımını sağlamak,
 • Öğrenci ve personelin sağlık dosyasını oluşturmak,
 • Öğrenci ve personelin aldığı sağlık kurulu raporlarını Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre değerlendirmek ve işleme koymak,
 • Koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili organizasyonu sağlamak,
 • Öğrenci ve personelin sağlık eğitimi ile ilgili programların organizasyonu sağlamak,
 • Fakülte öğrenci adaylarının sağlık kurulu raporlarını Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre değerlendirip maddi hataların giderilmesini sağlamak ile görevli ve sorumludur.
 • Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sayılan görevleri yapmak,
 • Personel ve öğrenci sağlığı ile ilgili istatistiksel verileri ile sağlık kayıtlarını tutmak ve sağlık dosyalarını oluşturmak,
 • Polis Akademisi Polikliniğine bağlı birimlerle koordineli olarak, koruyucu sağlık tedbirleri konusunda çalışmalar yapmak, bu konuda personel ve öğrencileri bilgilendirmek,
 • Genel Müdürlük ve Akademiye bağlı eğitim kurumları ile koordineli olarak çalışmalarda bulunmak ile görevli ve sorumludur.

2. İdari Büro Amirliği

 •  Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sayılan görevleri yapmak,
 •  Personel ve öğrenci sağlığı ile ilgili istatistiksel verileri ile sağlık kayıtlarını tutmak ve sağlık dosyalarını oluşturmak,
 •  Polis Akademisi Polikliniğine bağlı birimlerle koordineli olarak, koruyucu sağlık tedbirleri konusunda çalışmalar yapmak, bu konuda personel ve öğrencileri bilgilendirmek,
 • Genel Müdürlük ve Akademiye bağlı eğitim kurumları ile koordineli olarak çalışmalarda bulunmak ile görevli ve sorumludur.
 • “Başkanlık Rehberlik ve Danışma Büro Amirliği” adı altında kurulan Büro Amirliğinin evrak kayıt yazışmaları yürütmek.
 • Öğrencilerin yatış ve çıkışlarını ilgili birimlere bildirmek. Başhekimliğin ve birimlerinin yazışma işlemlerini yürütmek. Akademi ve FYO ile PMYO öğrenim görev öğrencilerden sağlıklı HBS AG (+) Pozitif taşıyıcı olanların listelerini tutmak,
 • Öğrenci ve Personel Hasta Kayıt Defterini Bilgisayara kaydetmek, Tedavi giderlerinin kaydını (Gözlük,Reçete,Diş Vb.) Bilgisayarda tutmak, Poliklinik ve birimlerinde görevli bulunan personelin hastane, izin ,raporu vb gibi   işlemlerin    yazışmalarını yapmak ve kayıtlarını tutmak

3. Genel Klinik

Akademinin her türlü sağlık işlemlerini yürütmek,
Başkanlıkça belirtilen saatler içinde Akademide hasta olan personel, öğrenci ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının muayene tedavilerini yapmak, gerekli gördüklerini hastaneye sevk etmek,
Sağlık ile ilgili konularda alınacak tedbirleri Başkana sunmak,
Çeşitli sağlık taramaları yapmak,
Personelin ve öğrencilerin zamanında aşılarını yapmak,
Gıda maddelerini sağlık açısından muayene etmek ve yemek kalorisini incelemek,
Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.

4. Diş Kliniği

 • Başkanlıkça belirtilen saatler içinde Akademide hasta olan personel, öğrenci ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının diş muayene tedavilerini yapmak, gerekli gördüklerini hastaneye sevk etmek,
 • Diş sağlığı ile ilgili konularda alınacak tedbirleri Başkana sunmak,
 • Dişle ilgili sağlık taramaları yapmak,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

ile görevli ve sorumludur.

5. Revir ve Laboratuvar Hizmetleri Büro Amirliği

 • Revir ve laboratuvar ile ilgili işlemleri yapmak, bulaşıcı hastalıklar için tecrit odası tesis etmek,
 • Yatarak tedavi görmesi gerektiği hekimce belgelenen öğrencilerin sağlık merkezleri bünyesinde oluşturulan yataklı bölümlerde tedavilerini yapmak,
 • Sağlık merkezi sorumlu hekiminin uygun görüşü alınarak evlerine gönderilmesi gerekli görülen hastaların işlemlerini Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
Telefon
0 312 462 87 81

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Polis Akademisi Polikliniği Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA