Enstitü KuruluPOLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLE BAĞLI BİRİMLERİNDE OLUŞTURULAN AKADEMİK KURULLARIN KURULUŞ GÖREV, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREĞİNCE;

Enstitü Kurulu

Madde 11- Kurul, Enstitü Müdürü’nün Başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitüde ders veren Akademideki öğretim üyelerinin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri üç üyeden oluşur.

Enstitü Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir; 

 a) Enstitü’de anabilim dalı açılmasına ilişkin görüş belirtir.
 b) Enstitü’de anabilim dallarının lisansüstü ders programlarını görüşür ve onaylar.
 c) Enstitü’de anabilim dalları başkanları ve öğretim üyelerinin yapacağı tespitlere göre bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceğini karara bağlar.
 d) Enstitünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında görüş belirler ve öğrencilerin çalışma ve yetişme durumlarına ilişkin tedbirleri görüşür.
 e) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirmesini yapar.
 f) Enstitüde hangi kurs ve sertifika programlarının açılması gerektiğine karar verir.
 g) Enstitü Müdürü’nün uygun gördüğü konuları görüşüp, karara bağlar.

Telefon


Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres