Yönetim KuruluPOLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLE BAĞLI BİRİMLERİNDE OLUŞTURULAN AKADEMİK KURULLARIN KURULUŞ GÖREV, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREĞİNCE;

Enstitü Yönetim Kurulu

Madde 12- Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü’nün Başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri ve Müdürce gösterilecek altı aday arasından, Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 

Enstitü Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;

 a) Anabilim dalları başkanlarının görüşleri doğrultusunda tez danışmanları atamasını yapmak,
 b) Enstitünün, eğitim-öğretim plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
 c) Enstitü Kurulu’nun eğitim-öğretim ile ilgili olarak tespit ettiği esasları göz önüne almak sureti ile bunların uygulanmasında müdüre yardımcı olmak,
 d) Enstitünün bütçe ve kadro tekliflerini  hazırlamak,
 e) Eğitim öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak,
 f) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve enstitüden çıkarılmaları, enstitüdeki lisansüstü program adlarına göre dağılımlarının yapılması, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,
 g) Öğretim elemanlarının dersleri ile ilgili  raporlarını inceleyerek alınacak tedbirleri karara bağlamak,
 h) Enstitü Müdürü’nün, Enstitü Yönetimi ile ilgili olarak kurula getireceği diğer işleri görüşmek ve karara bağlamak,
 i) Açılmasına karar verilen kurs ve sertifika programlarının yürütülmesine karar vermek,
 j) Akademi dışındaki bir yüksek öğretim kurumundan mezun öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilmesine karar vermek, ile görevlidir.

Telefon


Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres