Koruma Şube Müdürlüğü, Başkanlık, Fakülte ve Enstitü binalarının iç ve dış güvenliği ile ilgili görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak ve Sivil Savunma hizmetlerini yürütmek üzere kendisine bağlı bürolar ile aşağıdaki görevleri yerine getirmekle görevlidir.
Büroların Görevleri
İdari Büro Amirliği

 • Şubeye gelen evrakı zimmetle teslim almak, Şube Müdürüne arz etmek, talimata göre ilgili büroya intikal ettirmek,
 • Şubeden giden evrakı imzaya sunmak, takip etmek, safhalarında Şube Müdürüne bilgi sunmak ve ilgili birime teslim etmek,
 • Genel Müdürlük ve diğer kurum ve kuruluşlardan Başkanlığa, Personel Şube Müdürlüğü aracılığıyla gelen yönetmelik, genelge, tamim, duyuru ve buna benzer personele tebliği gereken evrakın Şube içerisinde tebligat görevini yürütmek,
 • Şube personelinin izin, istirahat, nöbet durumunu takip etmek, personelinin özlük işlemlerini ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek,
 • Şube Müdürlüğünün aylık ve yıllık faaliyet raporları ile şube brifingini hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,
 • Mesai takip çizelgesinin takibini yapmak, 
 • Şubede bulunması gerekli defteri tutmak, evrakı dosyalamak ve muhafaza etmek,
 • Şubenin diğer birimlerle yazışmalarını sağlamak,
 • Şubenin demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Demirbaş malzemelerinin kayıtlarını tutmak ve mutemetliğini yapmak,
 • Şube Müdürünün vereceği emirleri ilgili bürolara yazmak, duyurmak ve takibini yapmak,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.

Güvenlik Büro Amirliği

 • Başkanlık, Fakülte ve Enstitünün hizmet binalarının çevre emniyetini sağlamak,
 • Akademi personelinin adres defterini tanzim etmek, her an hazır bulundurmak,
 • Akademiye gelen giden şahısların kimlik kontrolünü ve gerektiğinde üst aramasını yapmak,
 • Ziyaretçi kartlarını temin edip, kullanılmasını sağlamak,
 • Akademiye gelen ziyaretçilerin ziyaret defterine kayıtlarını yapmak, yakalarına yaka kartlarının takılmasını sağlamak,
 • Mevcut nöbet yerleri dışında ihtiyaca göre yeni nöbet yerlerini tespit etmek,
 • Güvenlik ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

Sivil Savunma Büro Amirliği

 • Akademi ile ilgili sivil savunma planları yapmak,
 • Başkanlık, Fakülte ve Enstitünün hizmet binalarının sabotaj, yangın ve her türlü tehlikeye karşı fiziki güvenliğini sağlamak,
 • Sivil savunma ile ilgili eğitim ve tatbikat yapmak,
 • Sabotaja karşı koruma talimatı hazırlamak,
 • Yangından korunma tedbirleri almak, ihtiyacı karşılayacak şekilde yangın söndürme ekipleri kurmak,
 • Binalardaki yangın söndürme araç, gereç ve donatım malzemelerini temin etmek, bakım ve kontrollerini yaptırmak, kullanıma hazır halde bulundurmak,
 • Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile koordineyi sağlamak,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.
Telefon
0 312 462 86 63

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Koruma Şube Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA