Döner Sermaye İşletmesi Müdürü


Nuri Cengiz DİLEK (Vek.)
3. Sınıf Emniyet Müdürü


 • Emniyet Teşkilatı ile tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları her türlü hukuki, idari, eğitimsel ve uygulamaya yönelik alanlarda; bilimsel görüş ve proje hazırlamak, seminer, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlemek,
 •  Güvenlikle ilgili her türlü bilimsel uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarının yayınlanmasını, basımını, uygulamasını ve denetimini sağlamak,
 • Polis Akademisi faaliyetleriyle üretilen ve ilgili mevzuat ile kurum dışı kullanımında sakınca görülmeyen her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri basılı veya elektronik ortamda bedeli karşılığında diğer gerçek ve tüzel kişilere satmak, kiralamak,
 • Polis Akademisi bünyesinde yakın savunma salonu, atış poligonu, yüzme havuzu, spor tesisleri gibi eğitim amaçlı yerleri işletmek.(Bu yerlerin devri daha gerçekleşmedi çalışmalar sürüyor),
 • Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.     

Kuruluş

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü aşağıdaki bürolardan oluşmaktadır:

 • İdari Büro Amirliği,
 • Satınalma Büro Amirliği

Bürolar ve Görevleri

1. İdari Büro Amirliği       

 • Şube Müdürlüğünde bulunması gerekli evrakı dosyalamak ve muhafaza etmek.
 • Akademi Birimleri ve PMYO Müdürlükleri arasındaki yazışmaları yürütmek, dosyalamak ve muhafaza etmek.
 • Şubenin diğer birimlerle olan yazışmalarını yürütmek.
 • Şubemiz ile diğer şubeler ve PMYO Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Şube müdürünün re'sen vereceği emirleri ilgili bürolara yazmak ve duyurmak,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.

2. Satın Alma Büro Amirliği

 • Satın alınacak mal ve hizmetler için ihtiyaç duyulacak ödeneği saymanlıkla beraber bütçe tertibini ayarlamak,
 • Satın alınacak mal ve hizmetler için gerekli işlemleri mevzuat hükümlerine göre yapmak,
 • İhtiyaç duyulan ve PMYO.nca miktarı tespit edilerek bildirilen malzeme, araç, gereç, demirbaş ve sarf malzemelerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satın almak, temin etmek.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen miktarların aşılması durumunda; PMYO.nun ihtiyacı olan her türlü mal ve malzeme alımlarını ihale açmak suretiyle gerçekleştirmek
 • İhaleler ile ilgili olarak diğer resmi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak ve takip etmek,
 • Okullar Şube Müdürlüğünün ve PMYO Müdürlüğünün ihtiyacı olan her nevi demirbaş eşyanın alımını ve ilgili birimlere dağıtılmasını, listelerini, muhafaza edilmesini ve kullanım değeri kalmayan eşyanın ayniyat talimatnamesi uyarınca düşümünü yapmak.
 • Demirbaş eşya düşüm işlerini takip etmek ve bu maksatla gerekli yazışmaları yapmak.
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Telefon
0312 462 91 15-16-17-18

Fax
0312 232 23 76

Web Adresi


E-Posta
pa.donersermaye@pa.edu.tr

Adres
Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Necatibey cad. No:108 Anıttepe/ÇANKAYA/ANKARA