Mevzuat ve Hukuk İşleri Şube Müdürü


Murat DEMİR (Vek.)
4. Sınıf Emniyet Müdürü (Öğr. Gör.)


Mevzuat ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, aşağıda belirtilen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

 • T.C. Anayasası
 • Türk Ceza Kanunu
 • 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu
 • 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü
 • Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
 • Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
 • Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Başkanlık Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğüne bağlı bürolar ve görevleri şunlardır; 

İdari Büro Amirliği

 • Şubeye gelen evrakı zimmetle teslim almak, Şube Müdürüne arz etmek, talimata göre ilgili büroya intikal ettirmek. 
 • Şubeden giden evrakı imzaya sunmak, takip etmek, safhalarından Şube Müdürüne bilgi sunmak ve ilgili birime teslim etmek.                                                                              
 • Genel Müdürlük ve diğer kurum ve kuruluşlardan Başkanlığa Personel Şube Müdürlüğü aracılığıyla gelen Yönetmelik, Genelge, Tamim, Duyuru ve buna benzer personele tebliğ gereken evrakın Şube içerisinde tebligat görevini yürütmek. 
 • Şube Personelinin izin, istirahat, nöbet durumunu takip etmek, personelinin özlük işlemlerini ve mutemetlik işlemlerini yürütmek. 
 • Şube Müdürlüğünün aylık ve yıllık faaliyet raporları ile Şube Brifingini hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek.

Disiplin Büro Amirliği

 • Herhangi bir sebepten dolayı disiplin suçu işleyen personel hakkında disiplin soruşturması açılması için gerekli işlemleri yapmak.
 • Başkanlık Polis Disiplin Kurulunun kararlarını yürütmek.
 • Disiplin işlerinin ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Başkanlık Polis Disiplin Kurulunun sekretarya hizmetlerini düzenlemek.
 • Disiplin ile ilgili konularda diğer birimlerle işbirliği ve koordineyi sağlamak.
 • Disiplin kurulunun yazışma işlerini yürütmek.
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.

Dava İşleri Büro Amirliği

 • İdari yargı mercileri nezdinde Polis Akademisine izafeten Bakanlık aleyhine açılan idari davaların kanuni süresi içinde savunmalarının yapılması ve dava dosyalarının tamamlanmasına dair işlemleri yaparak ilgili makamlara iletmek, 
 • İdare mahkemelerinin kararlarını takip ve değerlendirmeye tabi tutarak uygun ve benzer olaylardan ihtilafları önleyici prensip emirlerinin esaslarını tespit etmek, örnek olabilecek idari kararları dosyalamak
 • Dava dosyalarının kaydı, arşivlenmesi ve istatistiki bilgilerinin düzenlemesini yapmak,
 • Davaların takibi için ilgili birimlerden her türlü gizli evrak ve belgeyi istemek,
 • Fakülte personeli ve öğretim elemanları hariç başkanlık personelinin almış olduğu cezalara karşı açtıkları davalara ilgili olarak adli ve idari mercilerce istenilen bilgi ve belgeleri tanzim edip göndermek,
 • İdari yargı mercilerinden gelen kararları gereği yapılmak üzere ilgili birime göndermek,
 • İdari ve adli mahkemelerce idare aleyhine verilen kararlar ile davacı lehine hüküm olunan yargılama gideri, avukatlık ücreti veya tazminatın ödenebilmesi için karar örneğinin, ilgili birime gönderilmesini sağlamak,
 • İdari yargı mercilerinin idare aleyhine verdiği kararlara karşı kanun yollarına başvurulması için mahkemeler nezdinde girişimde bulunmak üzere gerekli işlemleri yapmak,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.

Mevzuat Takip ve Mütalaa Büro Amirliği

 • Polis akademisinin kuruluş, amaç, görev ve ana ilkelerini ilgilendiren her türlü mevzuat hükümlerinin takibi, değişen şartlara göre güncellenmesi çalışmaları yürütmek ve bu amaçla diğer birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • İlgili birimlerce incelenmek üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelikleri inceleyip başkanlık görüşünü hazırlayarak göndermek,
 • Genel müdürlüğün ve akademinin görev alanına giren her türlü mevzuatı ve değişiklikleri takip ederek gerek görülmesi halinde mevzuat değişikliklerini ilgili birimlere bildirmek,
 • Mevzuatın uygulanması ile ilgili talimat ve emirlerin titiz bir şekilde derlenmesini sağlamak ve takip etmek,
 • Resmi gazetede yayımlanan uluslar arası anlaşma, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve bakanlar kurulu kararlarını izlemek, gerekli gördüklerinden başkana ve ilgili birimlere bilgi vermek,
 • Temel kanunlarla açıklamalı yayınları izlemek, gerek gördüklerinden ihtiyaç belirtmek suretiyle hizmette kullanılmak üzere satın alınmasını sağlamak,
 • İlmi ve kazai içtihatları takip etmek,
 • Merkez ve taşra birimlerince mevzuat hükümlerinin uygulanması sırasında düşülen tereddütlerin giderilmesi amacına yönelik mütalaa isteklerini ilgili mevzuatta tetkik ederek cevaplamak,
 • Gerek duyulması halinde öğretim elemanlarının görüşlerine başvurmak,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.
Telefon
Tel:0 312 462 85 73

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Mevzuat ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA